Про готельне підприємництво
(Біржова торгівля № 27(61) від 4 серпня 2004р.)

Маємо таке запитання:
"Скажіть, будь-ласка, як оподатковується та за якою системою готельне підприємництво в Україні? Чи існує спрощене оподаткування і як його законодавчо оформити? Яка система нормативно-правових актів, що регулюють це питання?"

В нашій державі існує два види систем оподаткування: спрощена та загальна.
Для ведення бізнесу в готельній сфері діяльності Ви можете використовувати як першу, так і другу. Чинним законодавством не передбачено обмежень для ведення готельного бізнесу стосовно використання тієї чи іншої системи оподаткування.
Відкривши підрубрику “Оподаткування” нашої рубрики порталу, Ви зможете ознайомитися з особливостями сплати податків і ведення обліку та складання звітності відповідно до обраної системи оподаткування.
Поряд із тим, при наданні послуг у сфері готельного бізнесу, Вам слід керуватися наказом Державної Туристичної адміністрації України від 16.03.2004р. №19 “Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг” (далі - Правила), де викладені організаційно-технічні вимоги для надання послуг у сфері готельних послуг.
Зокрема, відповідно до п.п.1.6.-1.13. Правил посадові особи, які безпосередньо здійснюють керівництво готелем та його персоналом, повинні мати вищу фахову освіту або вищу освіту та спеціальну професійну підготовку чи стаж керівної роботи у сфері надання готельних послуг не менш трьох років.
Режим роботи готелю є цілодобовий.
Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та обслуговуванні споживачів, повинен мати відповідну професійну підготовку, володіти іноземними мовами в необхідному обсязі в залежності від категорії готелю, додержуватись правил службового етикету (бути ввічливим, люб‘язним, мати охайний вигляд).
Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та обслуговуванні споживачів, повинен проходити медичне обстеження, результати якого відображаються в особових медичних книжках. Особова медична книжка пред‘являється для контролю на вимогу представників установ державної санітарно-епідеміологічної служби.
У готелі повинні використовуватись мийні засоби, що дозволені Міністерством охорони здоров‘я України та мають сертифікат відповідності.
Матеріально-технічне оснащення та мінімальний перелік послуг, що надаються готелем, повинні відповідати вимогам, установленим стандартами та іншими нормативно-правовими документами для категорії одна «зірка».
Готель повинен мати внутрішні правила проживання у готелі, які не суперечать цим Правилам, а також книгу відгуків та пропозицій. Готель повинен мати журнал реєстрації вступного інструктажу працівників з питань охорони праці та журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Звертаємо Вашу увагу, що готельні послуги підлягають обов’язковій сертифікації.
Відповідно до п. 5 наказу Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999р. №37 “Правила обов‘язкової сертифікації готельних послуг” для проведення обов‘язкової сертифікації готельних послуг у заявник подає заявку встановленої форми до будь-якого з акредитованих органу сертифікації готельних послуг (далі – ОС ГП), а за відсутності інформації про його наявність – до Держстандарту України, який направляє заявку до акредитованого ОС ГП.
ОС ГП розглядає заявку та:
– реєструє заявку в журналі обліку та розпочинає окрему справу щодо сертифікації готельних послуг, у якій надалі зберігається все листування і внутрішні документи ОС ГП стосовно готельних послуг, які надає заявник;
– направляє заявникові опитувальну анкету з пропозицією заповнити її для проведення попереднього аналізу (опитувальна анкета може бути представлена одночасно із заявкою). Анкета для попереднього аналізу оформляється як додаток до заявки і є додатковим матеріалом для прийняття рішення щодо заявки.
ОС ГП для прийняття рішення за заявкою, якщо не дотримуються вимоги нормативних документів, може визначити додатковий перелік документів, що мають додаватися до заявки.
Після отримання заповненої опитувальної анкети ОС ГП здійснює:
– експертизу правильності заповнення реквізитів заявки;
– прийняття рішення за заявкою;
– вибір схеми сертифікації з урахуванням специфіки готельної послуги і пропозиції заявника;
– вибір, у разі потреби, акредитованої випробувальної (соціологічної) лабораторії, яка проводитиме перевірку виконання вимог безпеки і якості готельних послуг під час обслуговування та соціологічну (або експертну) оцінку безпеки, якості послуг і умов обслуговування;
– вибір організації, яка проводитиме технічний нагляд за сертифікованою послугою;
– визначення методики випробувань (перевірки) результатів готельних послуг і порядку робіт з обов‘язкової сертифікації згідно з обраною схемою сертифікації;
– визначення переліку потрібної технічної і технологічної документації на послугу та процеси обслуговування, яку повинен мати заявник для проведення сертифікації;
– підготовку проекту договору на виконання робіт із сертифікації.
Рішення щодо заявки затверджується керівником ОС ГП і направляється заявникові. Рішення щодо заявки приймається у термін, що не перевищує одного місяця від часу її отримання ОС ГП.
У разі прийняття рішення про неможливість проведення сертифікації заявка повертається заявникові з письмовою аргументацією щодо прийнятого рішення.
Якщо заявник у 10-денний термін після отримання рішення про відмову в обов‘язковій сертифікації не повідомив про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, то роботи з проведення обов‘язкової сертифікації припиняються. У разі незгоди заявника з висновками ОС ГП заявник може оскаржити рішення ОС ГП.
На підставі заявки і позитивного рішення ОС ГП надсилає заявникові разом з супровідним листом договір про організацію і проведення потрібного комплексу робіт з обов‘язкової сертифікації готельних послуг.
До договору додаються:
- календарний план робіт, де зазначаються основні види робіт, вартість і терміни їх виконання, а також інші організації, що залучаються до виконання робіт з сертифікації;
- протокол погодження договірної ціни.
За узгодженням із заявником ОС ГП може виконувати роботи окремими етапами - за окремими договорами, а також за прямими договорами з субпідрядними організаціями.
Після підписання договору заявник попередньо оплачує вартість проведення робіт, передбачених договором, або, за погодженням сторін, вартість кожного окремого етапу. У разі негативного результату обов‘язкової сертифікації заявник не звільняється від оплати виконаних робіт.
Під час обов‘язкової сертифікації готельних послуг за всіма схемами сертифікації слід встановити наявність документів, що підтверджують здійснення нагляду органами санепіднагляду, пожежного нагляду, технічного нагляду, інших органів державного нагляду в межах їхньої компетенції в установленому порядку. Потрібно перевірити наявність договорів з цими органами, актів, висновків останньої перевірки, датованих терміном не пізніше ніж півроку до дня початку сертифікаційних випробувань (перевірок). За наявності цих документів (та усунення виявлених у них недоліків) комісія може приступати до робіт з обов‘язкової сертифікації. У такому разі не потрібне додаткове обстеження вищезазначеними наглядовими організаціями підприємства, що надає готельні послуги.
Під час проведення випробувань (перевірок) готельних послуг проводиться:
- повне або вибіркове обстеження членами комісії приміщень, у яких надаються готельні послуги;
- перевірка наявності скарг, претензій та заходів щодо них;
- перевірка відповідності кваліфікації персоналу вимогам посадових інструкцій, затверджених у встановленому порядку;
- оцінювання процесу надання послуг, атестація підприємства або сертифікація системи якості;
– проведення вибіркових випробувань результату послуги шляхом соціологічного (або експертного) оцінювання; аналізу результатів соціологічних досліджень за методиками соціологічного опитування із залученням, у разі потреби, акредитованої випробувальної (соціологічної) лабораторії або аналізу інформації органів захисту прав споживачів, претензій і скарг споживачів послуг.
Оцінювання процесу надання послуг передбачає перевірку:
– номенклатури заявлених послуг;
– наявності матеріально-технічної бази, потрібної для надання послуг, та її стану (відповідність обов‘язковим вимогам нормативних документів);
– відповідності санітарно-гігієнічного та санітарно-технічного стану приміщень обов‘язковим вимогам нормативних документів;
- наявності нормативної документації;
– виконання умов нормативних та організаційно-методичних документів, що встановлюють вимоги до послуг та процесу їх надання;
– наявності кваліфікованого персоналу, знання ним інструкцій та правил обслуговування згідно зі сферою діяльності.
Схема з оцінюванням процесу надання послуг рекомендується для готелів, які не відповідають вимогам найнижчої категорії - * (одна зірка), та для інших місць короткотермінового проживання.
Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою, що передбачає оцінювання процесу надання послуг, не може бути більше одного року.
Атестація підприємства виконується з урахуванням специфіки готельних послуг, що не мають ознак, притаманних виробничим процесам, і матеріального результату, який піддається кількісному вимірюванню.
Під час проведення обов‘язкової сертифікації за цією схемою заявник заповнює декларацію про свою відповідність вимогам до категорії (зірки), на яку претендує, згідно з вимогами А ГОСТ 28681.4.
Декларація повинна містити такі графи:
1) «Вимога» – у якій наводиться перелік усіх вимог до певної категорії (зірки) за ГОСТ 28681.4 та наявних додаткових;
2) «Дотримання вимоги» – у якій зазначається ступінь дотримання кожної вимоги: повне або опис невідповідності;
3) «Хто відповідає» – у якій зазначається посадова особа, відповідальна за дотримання вимоги;
4) «Регламентувальний документ» - у якій зазначається документ, що встановлює таку відповідальність;
5) «Хто контролює» – у якій зазначається посадова особа, що контролює дотримання вимоги.
Декларацію підписує заявник та скріплює підпис печаткою.
За позитивних результатів аналізу декларації ОС ГП проводить перевірку на відповідність вимогам безпеки, перевірку відповідності номенклатури і якості готельних послуг установленому нормативними документами переліку вимог до готелів певної категорії (зірки), та іншої інформації, поданої в декларації.
Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає атестацію підприємства, має термін дії до трьох років.
Сертифікація системи якості проводиться органами, що акредитовані на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи.
Сертифікація системи якості проводиться за ініціативою заявника з метою підтвердження відповідності системи забезпечення якості готельних послуг вимогам ДСТУ ISO 9002 з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9004-2, а також і того, що підприємство може постійно надавати готельні послуги, які відповідають обов‘язковим вимогам нормативних документів щодо безпеки та вимогам певної категорії (зірки).
У разі проведення сертифікації системи якості заявник згідно з рішенням ОС ГП направляє заявку до органу з сертифікації систем якості.
Після одержання заявником сертифіката відповідності на систему якості цей сертифікат представляється органу з сертифікації готельних послуг для подальшого проведення робіт з обов‘язкової сертифікації.
Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи якості, не може бути більше п‘яти років.
Я. Кибальник

www.UkrBusiness.com.ua