Навчання комп’ютерній грамоті, як вид підприємницької діяльності
(Біржова торгівля № 25(59) від 13 липня 2004р.)

Маємо таке запитання:
Мене цікавить таке питання. Я хочу відкривати свою справу, щоб навчати школярів і дорослих людей початковій комп’ютерній грамоті, надалі- відкрити такі курси. Скажіть, будь ласка, чи можу я працювати в цьому випадку без ліцензії, якщо ні, то що мені потрібно для її одержання, куди мені потрібно звернутися за більш докладною інформацією про одержання визначеної ліцензії (яка вона має бути)
і яка її вартість?

Затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів” (далі – “наказ”) були затверджені нові ліцензійні умови для здійснення господарської діяльності у сфері освіти.
Ліцензійні умови визначають вимоги до навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового та інформаційного забезпечення суб‘єктів, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти. Відповідно Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, суб‘єкти, які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності (індивідуальні та колективні форми), зобов‘язані забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України. В постанові Кабінету Міністрів від 29.08.2003р. №1380 “Про ліцензування освітніх послуг” (далі – “постанова”) надано класифікацію освітніх послуг, що підлягають ліцензуванню. Відповідно до постанови, обраний Вами вид освітянської діяльності визначається як освітні послуги науково-технічного напряму у сфері позашкільної освіти. Поняття системи позашкільної освіти визначено Законом України від 22.06.2000р. №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту”: “система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та поза навчальний час. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. №433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад” до позашкільних навчальних закладів також відносяться курси та студії.
Звертаємо Вашу особливу увагу, що відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад (далі – “Положення”), затвердженого вищезазначеною постановою, позашкільний навчальний заклад має бути юридичною особою і діяти на підставі статуту, затвердженого засновником (власником).
Навчальні плани і програмами навчальних закладів позашкільної освіти затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади. Також Положенням встановлюються певні вимоги до навчальних програм, терміну навчання, середньої наповнюваності гуртків, груп та інших об`єднань, керівництва та педагогів позашкільного навчального закладу. Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001р. №533 “Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів встановлено обов`язковість державної атестації позашкільних навчальних закладів. Типова форма та порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 р. №788/5979 “Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту”.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 №847, що затверджує Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи, для отримання ліцензії потрібно звернутися з заявою та пакетом необхідних документів, що додаються до заяви, до відповідного органу ліцензування (органу управління освітою обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій). Орган ліцензування протягом 15 днів з моменту надходження ліцензійних матеріалів проводить попередню експертизу наданих документів і, в разі їх відповідності встановленим вимогам, формує експертну комісію та направляє її до навчального закладу. Експертна комісія (уповноважений представник) - це сформована органом ліцензування група експертів (експерт), яка (який) проводить ліцензійну експертизу з метою встановлення відповідності кадрового, науково-, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу державним вимогам (Ліцензійним умовам надання освітніх послуг). За результатами експертизи експертна комісія готує мотивований висновок про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги, який є підставою для видачі чи відмови надання ліцензії органом ліцензування. Відшкодування витрат, пов‘язаних із забезпеченням проведення ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок заявників у розмірі двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 408,00 грн. (неоподаткований мінімум доходів громадян згідно з Законом України від 22.05.2003р. №889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” становить 17 грн.).
Плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29.08.2003р. №1380 “Про ліцензування освітніх послуг” справляється у сфері позашкільної освіти в розмірі п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 255,00 грн. Плата за видачу ліцензії вноситься суб‘єктом освітньої діяльності на рахунки територіального органу Державного казначейства №3510 в установах Національного банку та №2510 в установах комерційних банків.
Можливість здійснення підприємницької діяльності без отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності чинним законодавством не передбачена.
Додаткову інформацію, щодо запровадження освітньої діяльності та отримання відповідної ліцензії можна отримати за телефоном Головного управління освіти (044/229-14-46) або у його підрозділах на місцях.

www.UkrBusiness.com.ua