Головна
Реклама
Правила біржової торгівлі Надрукувати

ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

СУМСЬКОЇ ТОВАРНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Діючі Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій стосовно торгів, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників Сумської Товарної Універсальної біржі, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання.
1.2. Правила розроблені згідно із Законом України “Про товарну біржу” і є обов’язковими для усіх учасників біржової торгівлі, а також для осіб допущених до присутності у торговому залі.
1.3. Зміни і доповнення до діючих Правил розглядаються і затверджуються загальними зборами членів Біржі (Біржовим комітетом).

II. БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

2.1. Біржова торгівля здійснюється шляхом проведення біржових операцій членом біржі:
- за замовленням клієнта, від свого імені та за власний рахунок або від свого імені та за рахунок клієнта;
- від свого імені та за власний рахунок для власних потреб чи з метою подальшого перепродажу.
Член біржі, статутом якого не передбачена посередницька діяльність, має право займатися виключно брокерською діяльністю з реальним товаром.
2.2. Оплата клієнтами послуг членів біржі за виконання замовлень з купівлі-продажу та обміну товару на біржі проводиться у вигляді винагороди, у встановленою відповідною Брокерською конторою.
Інші послуги, які надають посередники, оплачуються за згодою обох сторін відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Член біржі зобов'язаний не пізніше одного дня після виконання (невиконання у встановлені строки) замовлення повідомити про це свого клієнта погодженими засобами зв'язку, якщо інше не передбачено договором з клієнтом.
2.4. Обслуговування клієнтів членом біржі проводиться згідно з укладеним між ними договором, в якому визначаються права, обов'язки та відповідальність сторін.
Член Біржі особисто здійснює передачу та виконання заявки на купівлю-продаж чи обмін товару.

III. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

3.1. Учасниками біржової торгівлі можуть бути тільки члени біржі.
Членство на біржі регламентується установчими документами, цими Правилами та іншими документами, затвердженими біржовим комітетом.
3.2. Учасники біржових торгів:
а) брокери - фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування клієнтів і поданні відпрацьованих ними угод  для реєстрацій на біржі.
Кількість брокерських місць на  біржі визначається біржовим комітетом.
Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.
Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.
б) член-орендар (брокер) – особа, яка придбала членство на підставі договору оренди брокерського місця, укладеного з постійним членом Біржі.
в) біржові маклери - працівники біржі, які ведуть торги і мають право призупиняти торги у випадках порушення членом Біржі Правил біржової торгівлі.
г) працівники апарату біржі – члени котирувальних, арбітражних та інших підрозділів у кількості, яку визначає біржовий комітет. Ці особи не мають права укладати угоди та безпосередньо втручатись у хід проведення біржових торгів.
д) Голова Біржового комітету, Директор Біржі та члени Біржового Комітету, мають право оперативного втручання у хід проведення торгів, в тому числі їх припинення і закриття торгового залу, в спеціально обумовлених випадках.
3.3. Крім учасників біржових торгів в залі мають право бути присутніми:
а) відвідувачі – особи, допущені до присутності на торгах розпорядженням Біржового Комітету. Відвідувачам заборонено прямо чи безпосередньо втручатися в хід біржових торгів. Маклер має право при необхідності прийняти рішення про випровадження відвідувачів із залу під час торгів.
3.4. Правомірність учасників біржових торгів повинна бути підтверджена відповідними документами. Брокерська контора, яку представляє Брокер, повинна бути зареєстрована на Біржі.

IV. ТОВАРИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ТОРГІВ

4.1. До біржових торгів допускається якісні товари, а також стандартні контракти на цей товар, що допущені біржею у встановленому порядку до торгів.
4.2. До біржових товарів допускаються товари наступних груп:
а) метал і металопродукція;
б) нафта і нафтопродукти;
в) хімічна сировина;
г) сільськогосподарська продукція і сировина;
д) транспортні засоби;
є) обладнання;
і) об’єкти нерухомості нежитлового призначення, для подальшого нотаріального посвідчення;
ж) інші види товару, реалізація яких через Біржу не забороняється діючим законодавством.
4.3. Вимоги, які пред’являються до товару, що допускається до біржових торгів:
товар повинен бути реальним;
юридично “чистим” – тобто без обмежених зобов’язань. Право власності на товар повинно бути оформлено належним чином у встановленому Законом порядку і формі.
4.4. Перелік документів, необхідних для допуску товару до біржових торгів, визначених даними Правилами біржової торгівлі, п. 8.2.

V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІРЖОВИХ ЦІН ТА ЇХ ОПРИЛЮДНЕННЯ

5.1. Ціни на біржі формуються вільно. Їх рівень визначається на кожен вид товару співвідношенням попиту та пропозиції на даний момент біржових торгів.
5.2. На біржі використовуються такі поняття цін: ціни продавця (пропозиції), ціни покупця (попиту), ціни біржових угод, котирувальні ціни.
5.3. Ціною продавця на біржовий товар визнається ціна, що вказана брокером-продавцем у заявці на продаж, а також названа ним під час торгів з метою стимуляції продажу.
5.4. Під ціною покупця розуміють ціни, що вказані брокером-покупцем у заявках на купівлю, а також ті, які називаються ним безпосередньо під час торгів при обговоренні пропозиції продавця.
5.5. Ціною біржової угоди є остання з тих, які названі брокером-покупцем (брокером-продавцем) під час біржових торгів на конкретну позицію товару, що зафіксована біржовим маклером.
5.6. Котирувальна ціна - це ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів. Розрізняють котирування офіційне та неофіційне (довідкове).
5.7. Котирування офіційне проводиться по відношенню щодо цін біржових угод на визначені біржею групи товару з єдиним базисом поставки після кожного біржового торгу. Процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об'єктивну оцінку коливань цін протягом біржового дня.
5.8. Котирування неофіційне (довідкове) проводиться на підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з урахуванням оцінки котирувальної комісії кон'юнктури попиту та пропозиції за трьома напрямками:
– за цінами продавців (котирувальна ціна пропозиції);
– за цінами покупців (котирувальна ціна попиту);
– за найбільш типовою на біржі в конкретний період часу ціною на конкретний вид (групу) товару (котирувальна ціна біржі).
Довідкове котирування може проводитися на підставі підсумків кількох біржових торгів.
5.9. Дані котирування не можуть бути оскаржені членом біржі та змінені за рішенням біржового комітету.
5.10. Дані офіційного котирування сповіщаються на біржі наступного понеділка після проведення торгів.
5.11. Рішенням котирувальної комісії біржа має право встановлювати граничні рівні коливання цін на товари, що офіційно котируються на біржі, відхилення від яких дає підставу для припинення торгу по даному виду товару.

VI. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА БІРЖОВІ УГОДИ

6.1. Біржовою операцією визнається угода, що відповідає умовам визначених статтею 15 Закону України "Про товарну біржу".
6.2. Під час біржових торгів можуть бути укладені угоди, що пов'язані з:
- терміновою (від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та обов'язків щодо  реального товару (спотова угода);
- відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною передачею прав та обов'язків щодо реального товару (форвардна угода);
Інші види угод щодо біржової продукції, контрактів чи прав, не заборонених чинним законодавством України.
6.3. Стандартним контрактом на біржовий товар є контракт, в якому кількість, якість, базис поставки та строки виконання є стандартними. Єдиною змінною величиною стандартного контракту є ціна, що визначається в процесі біржового торгу.
6.4. Біржова угода умовно проходить два етапи укладання. Перший - починається з оголошення біржовим маклером, що веде торги, пропозиції продавця, і закінчується в момент оголошення ним реєстраційного номера покупця та ціни продажу, одночасно брокери - покупці та брокери- продавці підтверджують підписами на торгівельних картках згоду на купівлю та продаж. На другому етапі угода оформляється письмово біржовим контрактом, що підписується брокером – покупцем, брокером – продавцем, покупцем, продавцем та уповноваженою особою біржі.
У випадку експорту товару біржовий контракт має включати в собі положення щодо прав і обов'язків з митного оформлення експорту продукції. Зазначені положення можна викласти і окремим протоколом як додаток до контракту.
6.5. Біржовий контракт набуває чинності з моменту його реєстрації на Біржі.
6.6. Зміст Біржової угоди, за винятком найменування товару, кількості, вартості, місцезнаходження та строку виконання є комерційною таємницею і не підлягає розповсюдженню.

VII. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

7.1. Місцем проведення торгів є торговий зал біржі. Біржа визначає місце в торговому залі для торгів окремими групами біржового товару. Зміна кількості та розміщення нових місць визначається не пізніше ніж за десять днів до початку торгів. Інформація про це оприлюднюється у триденний строк.
7.2. Дні та час початку біржових торгів визначаються біржею. Зміна розпорядку повідомляється біржею учасникам у відповідності із п. 7.1 цих Правил.

VIII. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

8.1. Реєстрація заявок на продаж припиняється Біржею за 24 години до відкриття торгів. З цього моменту втрачається право відзиву такої заявки.
8.1.1. Реєстрація заявок на купівлю припиняється Біржею за 1 годину до відкриття торгів. З цього моменту втрачається право відзиву такої заявки.
Форма заявок визначена.
8.2. Одночасно із заявкою брокер зобов'язаний надати такі документи:
8.2.1. - на продаж:
а) довідку про наявність заявленої кількості біржового товару, завірена представником Біржі;
б) сертифікат якості незалежної інстанції по контролю якості товару для товару із п.4.2 (а, б, в, г) цих Правил;
в) документ про сплату гарантійного внеску у розмірі 1,0 % від суми заявки;
г) інші документи, необхідні для продажу.
8.2.2. - на купівлю:
а) документ про сплату біржі гарантійного внеску у розмірі 10 % від суми заявки;
б) інші документи, необхідні для купівлі.
8.3. Біржа має право вимагати від покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку в банку необхідних коштів, чи гарантію оплати від банку.
8.4. На вимогу Брокера Біржа надає йому субрахунок для здійснення торгових операцій за власний рахунок.
8.5. У заявці обов'язково вказується умови її виконання, зміна інформації у заявці брокером проводиться письмово в строки, встановлені біржею згідно з п.8.1 цих Правил.
8.6. На основі заявок формується бюлетень продажу та бюлетень купівлі на даний біржовий день, позиції якого є підставою для оголошення інформації маклером, що веде торги.
8.7.1. Бюлетень формується за групами товару, найменуваннями та за принципом зниження цін.
8.7.2. Кожний член Біржи має право отримати біржовий бюлетень, в якому вказано найменування, якісна характеристика, кількість, ціна, місцезнаходження біржового товару або місце поставки, умови оплати.
8.7.3. Бюлетень за форвардними пропозиціями формується аналогічно бюлетеню по спотовому продажу та додатково розподіляється за строком виконання.
8.8. Ціни на продукцію приймаються за базисом поставки. Бюлетень формується з врахуванням базису поставки.
8.9. У разі відхилення  даних бюлетеня від інформації його заявки, брокер повинен негайно оповістити про це біржу.

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ПО РЕАЛЬНОМУ ТОВАРУ

9.1. Реєстрація та допуск в торговий зал учасників торгів та осіб зазначених в п.3.2. починається за одну годину та закінчується за 10 хвилин до початку біржових торгів.
9.2. Торги реальним товаром з терміновою поставкою проводяться за таким регламентом:
9.2.1. Біржовий маклер, що веде торги, інформує учасників про внесені в бюлетень зміни і оголошує початок біржового торгу, після чого послідовно називає номер позиції згідно з бюлетенем продажу даного біржового дня.
9.2.2. Брокер-продавець піднімає реєстраційний номер, що підтверджує його присутність в залі. При відсутності брокера - продавця позиція, яку він заявив, знімається з торгів.
9.2.3. Брокер-покупець сповіщає про готовність купити товар за цією позицією бюлетеня за оголошеною ціною підняттям реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення маклера: № _______ за ціною ____________ продано брокеру № ______.
9.2.4. При обговоренні ціни товару продавець може її знижувати, а покупці – підвищувати.
Після кожної зміни маклер, що веде торги починає трикратне повторення нової запропонованої ціни, називаючи при цьому реєстраційний номер брокера-покупця: № - ціна раз, № - ціна два, № - ціна три.
9.2.5. Фраза „№ - ціна три” – є закінченням обговорення ціни.
9.2.6.Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною угоди.
9.2.7. Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не виявлено, брокер -продавець може запропонувати зниження ціни. При виявленні покупця маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж позиції. Якщо після запропонованої зниженої ціни продавець не виявляється, продаж позиції за згодою брокера-продавця переноситься на наступну сесію.
9.2.8. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більше одного покупця, проводиться конкурентний торг на збільшення ціни за процедурою згідно з п. 9.2.4 цих Правил.
9.2.9. При відсутності попиту на позицію брокер -покупець може запропонувати продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер -продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між брокером -покупцем, який згоден на купівлю позиції згідно із заявкою, і брокером -покупцем, що запропонував більш високу ціну, але лише на частину заявленої партії, має брокер -продавець.
9.2.10. Брокери, що уклали угоду, підписують торгову картку, в якій вказуються орієнтирні відомості про торги, позиція бюлетеня, кількість, ціна, реєстраційний номер брокера, та здають його реєстратору. Непідписання торгової картки є порушенням Правил.
9.2.11. Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж маклер надає можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають відношення до змісту торгів або їх процедури. Після цього оголошується бюлетень на купівлю, причому брокер, що виконав своє замовлення на купівлю під час торгів за бюлетенем на продаж, може зняти свою позицію тільки в обсязі укладених угод.
9.3. Торги реальним товаром з відстроченою поставкою проводяться за регламентом, передбаченим п. 9.2 цих Правил, по кожному місяцю виконання поставки.
9.4. Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня при необхідності може зробити офіційні повідомлення біржі, потім закриває торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди, запрошуються до біржових реєстраторів для оформлення біржового контракту.
9.5. Протягом однієї доби біржа видає підсумковий бюлетень результатів торгів та оприлюднює його на інформаційному стенді.
9.6. Під час проведення торгів та перебування на біржі учасники торгів і службовці біржі зобов'язані виконувати Правила поведінки і ділової етики, що затверджені біржею.

Х. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ  КОНТРАКТІВ

10.1. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована та оформлена як біржовий контракт.
При експорті товару біржовий контракт має включати в собі положення щодо прав, обов'язків і відповідальності з митного оформлення експорту продукції, які не суперечать укладеному біржовим посередником - членом біржі - договору на брокерське обслуговування продавця цієї продукції. Зазначені положення можна викласти і окремим протоколом як додаток до контракту.
10.2. Дані підписаних брокерами та маклером торгових карток зіставляються з даними реєстратора про брокера-покупця, брокера-продавця, кількість товару та ціну укладених угод. У випадку розбіжності даних торгівельних карток з даними реєстратора, рішення про умови угоди приймає маклер, що вів торги.
10.3. Брокери зобов'язані підписати контракт, а біржа його зареєструвати не пізніше наступного за укладанням угоди робочого дня. При підписанні контракту брокер зобов'язаний надати договори, на підставі яких він діяв в інтересах третіх осіб. Несвоєчасне підписання контракту визначається як відмова від оформлення угоди.
10.4. Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер, його форма та зміст затверджуються біржею. Контракт підписується брокерами, уповноваженими особами біржі, продавцем, покупцем та засвідчується печаткою біржі. Контракт оформляється в трьох примірниках: по одному для кожної із сторін угоди і один - для архівного зберігання на біржі. За поданням сторін біржа може видавати завірені копії контракту.
В разі укладення біржового контракту, покупцем в якому виступає нерезидент України, оригінали продавця і біржі гасяться уповноваженою біржею особою штампом або надписом "Копія". Підставою для митного оформлення експорту продукції є тільки оригінал покупця.
10.5. Інформація щодо оформлених контрактів вноситься в журнал реєстрації контрактів.
10.6. За реєстрацію укладеного контракту Сумська товарна універсальна біржа встановлює реєстраційний збір, що становить від 0,5% до 4 % в залежності від суми угоди. Мінімальний розмір реєстраційного збору, якщо об’єктом Біржового контракту є транспортний засіб становить 30 гривень. Реєстраційний збір сплачується за домовленістю сторін.
10.7. В разі відсутності у біржовому контракті відомостей щодо прав, зобов'язань та відповідальності митному оформленню експорту продукції, декларування може виконати тільки продавець цієї продукції самостійно або через митного брокера.
В разі відсутності положень щодо митного оформлення експорту продукції у договорі на брокерське обслуговування продавця, при відмові продавця взяти участь в зовнішньоекономічному оформленні, відповідальність за наслідки несе брокер, який уклав такий договір.
10.8. При оформленні біржового контракту, стороною (сторонами) якого є нерезидент (нерезиденти) України ціна біржової угоди зазначається в іноземній валюті. Перерахування здійснюється за курсом НБУ на день проведення торгів.
Розрахунки за цими контрактами здійснюються в іноземній валюті.
10.9. Затвердження біржового контракту печаткою й підписом уповноваженої особи Біржі здійснюється після закінчення розрахунків за контрактом.
10.10. Біржа не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання сторонами своїх зобов’язань по відношенню одного до одного в відповідності з Біржовим Контрактом.


ХI. РОЗІРВАННЯ УГОД ТА ВИЗНАННЯ ЇХ НЕДІЙСНИМИ


11.1. Розірвання біржових угод не допускається, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.
11.2. Угода, що зареєстрована на біржі, визнається розірваною в таких випадках:
– за рішенням біржового арбітражу;
– за рішенням судових органів;
– за погодженням сторін;
- у випадку невиконання умов Контракту однієї із сторін біржової угоди, за умов надходження до Біржі письмової заяви о розірванні Контракту від потерпілої сторони;
- у випадку настання форс-мажорних обставин, які перешкоджають виконанню Контракту сторонами.
11.3. Порядок претензійного врегулювання спорів визначається чинним законодавством України та міжнародними угодами.
Правила та порядок розгляду спорів, кількість суддів та персональний склад біржового арбітражу підлягають затвердженню рішенням загальних зборів членів біржі.
11.4. У випадку розірвання контракту сторони зобов'язані сповістити про це біржу не пізніше 10 днів з дня розірвання контракту.
11.5. В разі розірвання угоди або визнання її недійсною біржа зобов'язана сповістити про це Пункт реєстрації угод митними органами України протягом наступного дня після отримання зазначеної інформації.
11.6. В разі розірвання угоди реєстраційний збір та державне мито поверненню не підлягають.
11.7. При частковому або повному невиконанні угоди покупцем з негайним виконанням впродовж встановленого строку, продавець по закінченню цього строку має право відмовитися від Контракту, про що він повинен письмово сповістити Біржу. З моменту надходження вказаної заяви угода вважається розірваною.
11.8. Якщо очікуваний до прибуття товар не поступив у вказаний строк, покупець має право відмовитися від Контракту. Продавець оплачує покупцю штраф (якщо це передбачено Контрактом).
11.9. У випадку несплати сторонами (однією із сторін) біржової угоди реєстраційного збору Біржі, рішенням Біржового комітету, біржова угода (Контракт) визнається недійсним.
11.10. У випадку невиконання умов Контакту однієї із сторін інша сторона має право в однобічному порядку відмовитися від його виконання (повністю або частково).


ХII. РОЗРАХУНКИ ТА ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ


12.1. Розрахунки з укладених на Біржі угодах здійснюються через рахунки Біржі, якщо інше не передбачено контрактом.
Після підписання біржового контракту брокером – продавцем та брокером- покупцем, сплачується на рахунок Біржі реєстраційний збір. Реєстраційний збір сплачується за домовленістю сторін.
12.2. Для забезпечення надійності розрахунків за спотовими угодами з реальним товаром  вноситься гарантійний внесок, розмір якого становить 1,0 % від суми заявки для Продавця і 10 % - для Покупця. Гарантійний внесок за форвардними угодами не може бути нижчим, ніж 1,5 відсотків, помножених на кількість місяців до виконання контракту.
12.3. У випадку відмови покупця від оплати або закінчення терміну оплати контракту гарантійний внесок, за винятком обов'язкових платежів біржі, направляється на користь продавця.
12.4. Брокеру-продавцю-учаснику торгів, що не уклав угод під внесений гарантійний внесок, цей внесок повертається біржею не пізніше трьох днів після закінчення строку дії заявки на продаж.
12.5. Біржа, отримавши підтвердження про надходження реєстраційного збору, затверджує контракт та видає по одному екземпляру брокеру-продавцю та брокеру-покупцю.
12.6. Брокер- покупець в строк, зазначений в Контракті, перераховує на рахунок Біржі суму угоди в повному обсязі, якщо інше не передбачено Контрактом.
12.7. Біржа, отримав підтвердження про надходження необхідної суми, письмово на протязі 2-х банківських днів сповіщає Продавця про наявність на рахунку Біржи коштів по оплаті Контракту, що перераховані Покупцем
12.8. Підставою для перерахування вартості контракту продавцю є акт приймання-передачі зазначеного в контракті товару за кількістю і якістю, підписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передоплату. Переказ коштів Біржею на рахунок Продавця здійснюється протягом двох банківських днів після отримання від Покупця документів про отримання товару згідно з умовами контракту.
12.9. У випадку ненадання біржі акту приймання–передачі товару в строки, зазначені в контракті, кошти, що надійшли від платника, повертаються йому біржею протягом 2-х банківських днів.
12.10. При надходженні заяви від продавця про порушення покупцем умов контракту біржа може затримати на своєму рахунку гарантійний внесок та прийняти рішення протягом п'яти робочих днів про порядок вирішення спору.
12.11. У випадку невиконання контракту винна сторона сплачує штраф у встановленому Біржовим Комітетом розмірі на користь Біржі та сторони, що потерпіла.
12.12. Визнання біржової угоди недійсною внаслідок порушення цих Правил однією із сторін не звільняє порушника від сплати реєстраційного збору біржі.
12.13. У разі виявлення неправдивої інформації про якість товару, одержаної від Продавця, біржова операція призупиняється, а гарантійний внесок Продавця розглядається арбітражною комісією, як інструмент для відшкодування моральних та матеріальних збитків Покупця і брокерів.

ХIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТИПОВИХ ПРАВИЛ

13.1. Члени Біржі та її працівники несуть відповідальність за будь-яке порушення цих Правил в порядку, що визначений положенням про структурні підрозділи біржі та посадовими інструкціями.
13.2. За порушення цих Правил до учасників торгів можуть застосовуватись санкції у випадках:
а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;
б) неоплати оформленого біржового контракту;
в) перешкодження веденню торгів;
г) неявки на торги брокера, що подав заявку;
д) несплата біржового збору;
е) несвоєчасне підписання або відмова від підписання Біржового Контракту.
13.3. До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:
а) попередження про неналежну поведінку;
б) випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;
в) позбавлення права участі в біржових торгах протягом певного часу або постійно (дискваліфікація);
г) відмова в реєстрації на даний біржовий торг;
д) накладання штрафів у розмірі від одного до ста неоподаткованих мінімумів заробітної плати;
ж) призупинення або позбавлення членства на біржі.
13.4.За відмову або ухилення від оформлення та реєстрації біржового контракту після усної угоди, зафіксованої маклером під час торгів, директор Біржі накладає на винну сторону штраф у розмірі 2 % суми укладеного біржового контракту та має право не допускати винну сторону до участі в  наступних біржових торгах.
13.5. У випадках, коли обидві сторони біржової угоди відмовляються або ухиляються від оформлення та реєстрації біржового контракту на Біржі,  директор Біржі накладає на них штраф у розмірі 1 % суми біржової угоди з кожної сторони, та обидві сторони за його  рішенням можуть бути не допущені до участі в наступних  біржових торгах.                                  
13.6. У разі порушення Покупцем установлених  термінів оплати Контракту, що підтверджується поданням до Біржі письмової заяви постраждалої сторони, Брокер-Покупець протягом п'яти робочих днів після прийняття Біржею рішення про застосування штрафних  санкцій до порушника, повинен забезпечити надходження на розрахунковий рахунок Біржі штрафу у розмірі 2,5 % суми угоди.
13.7 Після отримання зазначеної суми штрафу, Біржа переказує її на користь потерпілої сторони (за вирахуванням реєстраційного збору Біржі) протягом двох робочих днів.
13.8. За затримку в сплачуванні встановлених Біржею обов'язкових внесків, платежів, у тому числі штрафів, накладених за рішенням Виконавчого директора або біржового арбітражу, винна сторона сплачує 0,5 % суми невнесених коштів за кожний день прострочення і допускається до торгів тільки після сплати зазначених платежів. У разі затримки в сплачуванні зазначених платежів на термін понад 30 календарних днів виконавчий директор подає позов до Біржового комітету про виключення винної сторони з числа Засновників (Членів) Біржі. Біржовий комітет приймає рішення про виключення винної сторони у разі відсутності достатніх аргументів з її боку про наявність форс-мажорних обставин, які стали на заваді належного виконання зобов'язань, або зустрічного позову до сторони-контрагента.
13.9. За вимогою учасника торгу йому повинна бути видана офіційна довідка про застосування санкцій.

XIV. РОЗГЛЯД СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

14.1. Спори, що виникають в процесі виконання Правил біржової торгівлі, вирішуються залежно від компетенції – Директором Біржі, Біржовим Комітетом, Біржовим Арбітражем, Загальними Зборами Членів Біржі.

XV. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЧЛЕНІВ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

15.1. Поведінка брокерів та працівників біржі повинна відповідати нормам ділової етики, які необхідні для ефективного проведення торгів та підтримання доброї репутації біржі.

15.2. Біржа здійснює контроль за діяльністю членів біржі і брокерів, правомірністю їх біржових операцій та станом платоспроможності, для чого затверджує зміст та періодичність подання біржі відповідних звітів.
15.3. Вимоги до членів біржі:
– додержуватись при укладенні договорів з клієнтами типових форм, що вироблені біржею;
– оперативно забезпечувати клієнтів інформацією та вести від їх імені розрахунки за угодами;
– уникати злиття інтересів члена біржі та його клієнта;
– виконувати доручення клієнта найкращим чином;
– забезпечити у випадку наявності у члена біржі грошових коштів чи власності клієнта достатній їх захист, відокремлення їх від власного майна;
– оперативно і правильно вести справи за претензіями клієнта;
– мати достатні фінансові ресурси для покриття зобов'язань своєї фірми.
15.4. Сумська Товарна Універсальна Біржа передбачає санкції аж до виключення з числа членів біржі за наступні дії:
– порушення Правил та розпоряджень біржі, що стосуються поведінки або комерційної діяльності членів, чи порушення будь-якої угоди, договору з біржею;
– шахрайство, безвідповідальна поведінка, несумісна з принципами справедливої торгівлі, та невиконання зобов'язань, особливо платіжних;
– здійснення фіктивних угод чи видача розпоряджень, доручень брокеру на купівлю або продаж, які при їх виконанні не передбачають зміни володіння власністю;
– неправдиві відомості, що надані при вступі у члени біржі;
– будь-які дії, що завдають шкоди інтересам чи благополуччю біржі;
– нездатність чи відмова в наданні облікових книг і документів, в тому числі по укладених угодах, за вимогою біржі, неявка брокера або члена біржі за її викликом;
– спроби вимагання, визначення нереальних цін та комісійних винагород, торгівля всупереч розпорядженням та намірам клієнтів, маніпулювання цінами та спроби монополізації ринку через скупку товарів, видача неправдивої інформації про ринок, торгівля або передача товару від свого імені за рахунок клієнта без його дозволу, невиконання рішень біржового арбітражу.

Сумська Товарна Універсальна Біржа передбачає заборону таких практичних дій:

– розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру в будь-який час, торгівля проти чи на боці іншого контрагента з урахуванням розпорядження розголошеного і сповіщеного члену біржі внаслідок його близьких відносин з клієнтом;
– торгівля з самим собою без переходу права власності;
– приховування, придержування членом біржі від відкритого ринку будь-якого розпорядження (доручення) на угоду чи їх частини для зручності іншого члена;
– купівля або продаж, надання послуг як засіб примирення, купівля та продаж одночасно за заздалегідь узгодженою ціною;
– торгівля брокером за власний рахунок за ціною ринку або за запропонованою клієнтом ціною до виконання розпорядження клієнта;
– невиконання вимоги переконатися в точності реєстрації працівниками біржі ціни угоди;
– порушення черговості виконання замовлень клієнтів, що мають рівні умови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода